Ở thì hiện tại hoàn thành, chị nhớ mình chỉ cần nhớ chia động từ Haber đi tương xứng với các ngôi + động từ phía sau nó được chia thành ( AR->ADO; ER-> IDO; IR-> IDO)


Về cơ bản thì cách chia là như vậy. Ngoài ra còn có kha khá các động từ bất quy tắc, mà mình phải học thuộc nha c. Ví dụ:

Hacer HECHO Abrir ABIERTO
Poner PUESTO Decir DICHO
Volver VUELTO Escribir ESCRITO
Romper ROTO Cubrir CUBIERTO
Ver VISTO Morir MUERTO

Đây là một bài hát sử dụng rất nhiều thì hiện tại hoàn thành, chị thử nghe xem có những câu nào đang sử dụng thì htht nha
https://youtu.be/5CZKZrTFrAs
 Và thêm 1 bài audio cho chị luyện nghe nữa!!!!
https://profevio.wordpress.com/2015/03/19/un-buen-dia-preterito-perfecto-mini-unidad-didactica/
Chúc c học tốt he

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *